Tak

Takets primära uppgift är att skydda byggnaden, de boende, kreaturen eller inventarierna från påverkan av vind, nederbörd samt att samla upp regnvattnet för senare användning.

Tak kan ha många olika former och vara tillverkad av flera olika material. Materialen både för takstommen och den yttre beläggningen av taket kan variera.

Olika typer av tak

Det första man brukar bestämma när man bygger ett hus är takets form. Oavsett vilken takbeläggning eller typ av stomme som används är det ändå takets form eller typ av tak som folk lägger märket till. Takets form är svår att ändra i efterhand men du kan alltid byta takbeläggningen senare.

 • Bjälklag - Ett bjälklagstak är ett platt eller lutande tak i ett plan som vanligtvis byggts upp med betongbjälklag eller träbjälklag.
 • Valmat tak - Hos ett valmtak lutar taket i samma vinkel mot husets alla sidor. Detta tak har en nock och ger ofta en behaglig framtoning men kräver fler skarvar i taket och därmed ökar risken för vattenläckor och fuktskador. Fördelen med ett valmat tak är att vindens påverkan på taken blir mindre.
 • Tälttak - Ett tälttak liknar ett valmtak men de fyra triangulära taksegmenten möts till en spets och taket har sålunda ingen nock.
 • Mansardtak - Ett mansardtak är ett valmat tak som är brutet på takets alla sidor.
 • Säteritak - Ett säteritak liknar ett valmat tak genom att det lutar mot alla sidorna men lutar inte hela vägen upp till nock utan taket på kortsidorna övergår till en vertikal vägg sista biten. Säteritaket visade för i tiden om gården var befriad från skatt en så kallad frälsegård och säteri.
 • Valvtak - Ett valvtak är uppbyggt av valvelement som täckts med takbeläggning av något slag. Valvtaket har en mjuk form utan några skarpa kanter.
 • Sadeltak -
 • Hjälmtak -
 • Korstak -
 • Takbrunn -
 • Kupoltak -
 • Kägeltak -
 • Motfallstak - Motfallstaket benämns också för V-tak efter dess form.
 • Plantak eller terrasstak -
 • Pulpettak - Ett pulpettak består endast av en enda lutande yta likt en pulpet.
 • Skärmtak - Ett skärmtak är ett tak som går ut från en vägg för att t.ex. ge skydd utanför en dörr eller port. Skärmtaket kan ha många olika former.
 • Sågtak - Detta tak finns ofta på stora fabriker och består av flera pulpettak. Vattnet rinner ner i dalar mellan takdelarna och antingen vidare genom takbrunnar mitt på takdalarna eller via stuprännor i kanten på taket.
 • Torntak -
 • Takkupa -

Takbeläggning

Takbeläggning för yttertak har skiftat dels med modet men även med nya material. Tidigare var vasstak och tak av spånor det som gällde i Sverige för alla mindre stugor men på senare tid så betongpannor eller plåttak blivit mycket vanliga.

De beläggningar för tak som används i större eller mindre omfattning i Sverige i dag är.

 • Torvtak -
 • Gröna tak - Ett grönt tak kallas de tak som består av levande växtlighet som består av en tunt skicka jordliknande lager där gräs växer. Gröna tak har många positiva fördelar och väldigt få nackdelar.
 • Stråtak och Vasstak -
 • Spåntak - Spåntak var mycket vanligt på finare byggnader innan teglet började användas. Ett spåntak består av många spånor som spikas fast där alla spånor har samma dimensioner. Spånorna läggs om lott och är normalt 10-15 cm breda och 30-50 cm långa.
 • Tegel - Detta tak är tillverkat av lera som formats till enkupiga eller tvåkupiga tegelpannor. Tegeltak var het dominerand fram till dessa att tagelpannor av betong, så kallade betongpannor, blev vanliga på 1970-talet.
 • Koppartak -
 • Skiffertak - Ett skiffertak består av glimmerskiffer eller lerskiffer. Skiffret som används till tak är segt och rent vilket gör att det även går att slå spik genom det. Ett skiffertak är dock inte 100% tätt så en underliggande takpapp är ett rekommendera.
 • Stentak - Sten kan fungera utmärkt som takmaterial men kräver stabila och starka takstommar. Ett av de vackraste stentaken finns på operahuset i Oslo
 • Glastak -
 • Takpapp -
 • Korrugerad plåt - Den korrugerade takplåten kallas även sinusplåt efter dess form. Denna typ av tak är mycket billig och används ofta på ladugårdar, större förrådsbyggnader eller i slumområden.
 • Aluminiumplåt -
 • Plasttak -
 • Kanalplast - ett perfekt tak som kan isolera uterum
 • Eternit - Eternit vare ett mycket praktiskt, tåligt och lättarbetar material som användes var till 1970-talet både som tak- och väggbeklädnad. Tyvärr är eterniten mycket hälsofarlig då den bearbetas men många hus ha fortfarande kvar eternittak och eternitväggar vilka fortfarande är fullt funktionsdugliga efter 50 år.
 • Betongtegel - Betongtegelpannor gjuts av betong och har lång livslängd samt är mycket tåligare jämfört med tegelpannor.

Detaljer på ett tak

Det finns flera begrepp och detaljer på ett tak som kan vara bra att känna till.

 • Takbrunn - En takbrunn är att avlopp som sitter i taket som avleder vatten från ett större plant tak.
 • Hängränna -
 • Stuprör -
 • Golvbrunn -
 • Takfönster - kallas ett fönster som är integrerat i taket och har samma lutning som taket.
 • Takkupa - kallas den lilla utbyggnad av ett snedtak där ett vertikalt fönster har placerats. Takkupan kallas även vindskupa.
 • Gavelsprång -
 • Takfall - Takfall kallas det där taket lutar.
 • Läkt - Är en tunnare ribba som placeras ovan på takstommen (ofta ovanpå takpappen) för att ge luft mellan takpannor och takpapp men även hålla kvar takpannorna vid dess klackar.
 • Takfot - Takfot innebär den del av taket som går ut utanför väggen. I snörika trakter brukar takfoten vara lång för att säkerställa att fönster och dörrar går att öppna. Takfoten kan även kallas takskägg och taksprång.
 • Taklag - Ett taklag är hela den bärande delen av ett tak och består ofta av takstolar, takpanel och taknock. Taklag kallas också för takröste eller takstomme.
 • Taknock - Taknocken heter den högsta delen av ett tak där två takfall möts. Tacknocken kallas även takås.
 • Takpanel -
 • Takryttare - Takryttare är inte så vanligt och de kallas de delar av huset som byggds över taknocken, ofta någon form av torn eller extra rum.
 • Takränna -
 • Taksparre -
 • Takspegel -
 • Takstol - Takstolar kallas de byggelement som är den bärande konstruktionen för ett tak. Ett tak består av många takstolar som placerats parallellt med varandra, ofta på ett avstånd av 120 cm.
 • Takstege -
 • Vindskiva - Vindskivan skyddar den yttersta delen av taket så att inte vinden ska kunna få grepp under takpannorna eller takplåten. Vindskivan kallas på sina håll också för vindskida

Taktegel

Taktegel började användas omkring tusen år f.Kr. i Kina och fanns även i Grekland under antiken. Taktegel kom till Sverige omkring 1180 e.Kr. efter att ha används till de första klostren.

Det tidigaste tegelpannorna fogades samman med murbruk men senare fick tegelpannorna en form som gör att det hålls kvar av varandra.

Typer av taktegel

Det finns flera olika former på teglet som namnet på ett tegel är oftast förknippat med formen.

 • Munk- och Nunnetegel - Denna tegelform består av rundade halvcylindriska tegelpannor som läggs med den konkava sida uppåt. Skarvarna mellan tegelpannorna täcks sedan men en annan tegelpanna som har den konvexa sidan uppåt.
 • Enkupigt taktegel - De enkupiga tegelpannorna kom till som genom att kombinera två tegelpannor från munk- och nunnateglet. Det enkupiga teglet har del en klack mot underliggande läkt men även mot intilliggande tegelpanna.
 • Tvåkupigt taktegel - Har två vågor och är ofta lite större en enkupigt tegel.
 • Trekupigt taktegel - Trekupigt tegel är inte så vanligt men förekommer.
 • Fjälltegel - Ett fjälltegel liknar fjällen på en fisk och är platta rektangulära tegelpannor som placeras på takläkten. Fjällteglet läggs så att varje ny rad förskjuts en halv tegelpanna. Fjälltegel kallas också spåntegel.
 • Hjärttegel -
 • Betongtegel - Betongtegel är oftast tvåkupigt och kan endast ibland användas som ersättning till vanligt tegel eftersom betongteglet är tyngre och tjockare. Betongtegel är dock mycket tåligare.
 • Nockpannor - Till nocken används speciella nockpannor som ibland spikas fast. Det finns även nockpannor för delad Y-nock eller X-nock.

Allt viktigt om kanalplast

Här finns mer viktig och intressant information om kanalplast men också en del lustigt om kanalplasterna och korrugerade plasttak.

Alla kanalplaster listade efter tjocklek

Leverantörer av kanalplast

Tillverkare av kanalplast

Kanalplast köper du billigast på nätet viaMeny - Kanalplast
Till förstasidan på www.kanalplast.seHögst upp på sidan om kanalplastLängst ned på sidan om kanalplast
Fakta omAnvändningVikigtNyheter